Изпълнение на т. 3, буква „б“ от Решение № 704 на Министерския съвет от 05.10.2018г.

Детайли

С Решение № 704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018 г. Правителството одобри пакет от мерки за трансформация модела на административното обслужване.

В изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 05 октомври 2018 г. задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование, следва да се публикува на интернет страниците на училището.

Документите може да намерите в меню УЧИЛИЩЕ - > ДОКУМЕНТИ (Инфо 138 ... Инфо 156).
   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"