Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

Детайли

      В СОУ “Стефан Караджа“  град Каварна по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” има сформирани 9 /девет/ полуинтернатни групи:

 1. ПИГ - ІА
 2. ПИГ - ІБ
 3. ПИГ – ІІА
 4. ПИГ – ІІБ
 5. ПИГ – ІІІ А,Б
 6. ПИГ – ІІІБ, ІVА
 7. ПИГ – ІІІБ, ІVБ
 8. ПИГ – V-VІІ клас
 9. ПИГ – VІ-VІІІ клас

Проектът е с национален обхват

Продължителност – 36 месеца

Начало на изпълнение на проекта – януари 2012 г.

Край на изпълнение на проекта -  декември 2014 г.

Цели на проекта:

   Обща цел: подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната. Целодневната организация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително– избираема подготовка, свободно-избираема подготовка,  самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на  справедливост, толерантност и перспективност.


Специфични цели:

 1. Утвърждаване на средищните училища като инструмент в политиката за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.
 2. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в средищните училища чрез:
 • насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество;
 • създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание;
 • подобряване материалната база на средищните училища с оглед осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес.
 1. Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците от закритите и преобразуваните училища чрез:
 • създаване възможност за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности;
 • създаване възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес;
 • повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес”.

Основни дейности:

 1. Осигуряване и провеждане на целодневна организация на учебния процес за учениците от I до VIII клас от средищните училища в страната.
 2. Обучение на учители и служители в средищните училища за прилагане на новия модел „целодневна организация на учебния процес”.
 3. Осигуряване на средства за целодневно обучение на учениците от средищните училища (в т.ч. ученици от етнически малцинствени групи).

Описание на целевата група:

 1. Ученици от I до VIII клас в средищните училища.
 2. Учители и служители в средищните училища. 

Снимки по проекта може да разгледате ТУК!

   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"