Проект "ОУД"

Покана за публична изява на клуб "Светът на компютрите"

Покана за публична изява на клуб "Светът на компютрите" по проект по Дейност 6 – „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците“ по проект BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Желаещите могат да се присъединят към виртуалната стая чрез платформа MS Teams.
Събитието ще се проведе на 26.05 /вторник/ от 12:30ч.
Прилагаме нужния линк за това  /но трябва да се присъедините чрез него на 26.05 от 12:30ч. до 13:30ч./:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab7dc343cff65482e843e8ea747217d6a%40thread.tacv2/1591114092399?context=%7b%22Tid%22%3a%22420584ab-4eec-41c7-bb43-7364d0a6fdfd%22%2c%22Oid%22%3a%22328aec57-296b-4210-8774-71da115d5a27%22%7d

   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"