Проект "ОУД"

Проект BG05M2OP001-2.012- 0001 „Образование за утрешния ден“

Детайли

От 16.12.2019г. стартират дейности по проект „Образование за утрешния ден“.

        Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Продължителността на проекта е 36 месеца –  от  15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.
Целта на проекта е изграждане на компетентности за интегриране на образователните технологии и мотивация за тяхното използване от подрастващото поколение.

Дейност 2:  Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ (като интерактивни дъски, интерактивни маси за детските градини, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание, специализирана съвременна техника и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.).

Дейност 6: “Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)” на проекта BG05M20P001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден”  за учебната 2019 / 2020 г.

Сформирани клубове: 

1. Клуб "Дигитален свят" - за ученици от 8 до 12 клас с ръководител Христо Киров.
2. Клуб „Светът на компютрите“  - за ученици от 4 клас с ръководител Корнелия Кралева.


Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725
 
Платформа на проекта –https://oud.mon.bg/ 

   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"