План за урок по български език - 10 клас

Детайли

План за урок за затвърдяване на знания и упражнение по български език в Xа клас - месец ноември 2012г.

 

1. Тема: “Правопис и пунктуация“

2. Вид на урока: за упражнение

3. Цел на урока:

  а/ образователни:

- информативно-познавателни- учениците да си припомнят основните правописни и пунктуационни норми на българския език

- комуникативно-практически-да се усъвършенстват уменията на учениците да откриват и редактират правописни и пунктуационни грешки в думи, изречения и текстове

   б/ възпитателни:

- да се възпита у учениците загриженост и навици за спазване на нормите на българския книжовен език

- да усетят тревогата от все по-нарастващата неграмотност у подрастващите

4. МЕТОДИ И ПОХВАТИ:

Упражнения, обяснения, самостоятелна работа, рaбота в екип, мултимедия, домашна работа.

5. ПОНЯТИЯ:

   Затвърдяват се познати понятия: правопис, фонетичен правописен принцип, озвучаване, обеззвучаване, потъмняване, пунктуация, видове сложни изречения и пунктуацията при тях.

6. МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ - литература

7. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА - работен лист с упражнения, лаптоп/с правилно написани представки и примери/, текстови задачи, тестове.

8. ХОД НА УРОКА:

а/ уводна част - създава се благоприятна атмосфера за часа:учителят разяснява причините, , които налагат да се припомнят и да се упражняват основните правописни и пунктуационни правила /многото правописни и пунктуационни грешки, които учениците допуснаха на входното ниво по БЕЛ и на писмената работа по литература/.

б/същинска част:

- записва се темата-„Правопис и пунктуация-упражнение“

- ученик чете от лаптопа правилно написаните представки и примерите за тях /някои от тях са записани на дъската/

- изпълняват се упражненията/предварително написани на дъската/-да подчертаят правилно написаните думи/ може да се редактират грешните думи /, да открият грешно написана дума в изреченията от група маркирани думи, да редактират текст.

   Учениците се разпределят на групи и решават задачи самостоятелно.

   Учениците самостоятелно решават / редактират/пунктуационни задачи и при проверката обясняват правилата.

 

1. ЗАМЯНА НА БУКВИ ЗА ГЛАСНИ И СЪГЛАСНИ ЗВУКОВЕ.

   ПРАВИЛО: Търси сродна дума или друга форма на думата, където съмнителният звук е под ударение.

въобрЪ/Ажение-обрАз         въплЪ/Ащение-плЪт

   Запомни как се пишат представките!А те се пишат по един и същи начин!

ЗА-: започвам, записвам, запея, залез

ЗАД-: задпоставен, задграничен, задкавказки, задминавам

НА-: наспивам, настигам, насоча, нахапвам

НАД-: надлез, надхвърлям, надписвам, надхитрям

РАЗ-: раздробен, разклащам, разказвам, разписание

ВЪ-: въвлека, въведение, въдворявам

ВЪЗ-: възварявам, възвратен, въздишане, възторг

СЪ-: събеседник, събуден, съгласие, съградя

ДО-: дочувам, допир, домъчнее, донос, доверие

ПОД-: подтиквам, подхвърлен, подчинявам, поддръжник

ПРО-: протривам, проумея, проуча, прочиствам

ОТ-: отстоявам, отрязвам, оттеглям, отцедя

ОБ-: обвивка, обрасна, обслужа, обстрел

О-: оразличавам, объркам, овехтял, огласяне, осмивам

У-: усмивка, удостоверение, узаконявам, украся

БЕЗ-: безсмъртие, безпокойно, безпрепятствен

ПРЕ-: пречупвам, превързвам, претоплям, преписвам

ПРЕД-: предплатя, предсказание, предшественица, предумисъл

ПРИ-: приписвам, привързвам се, пригладнявам, пристъпвам

2. ПРАВОПИС НА ДУМИ С НАСТАВКИ –нен  -ен

   ПРАВИЛО: Ако прилагателното име е в м. р. , ед. ч. и завършва на –нен-, пише се –нн-, а ако завършва на –ен-, пише се –н-.

Искрен-искрена             рожден-рождена    фин-фина

Военен-военна              салонен-салонна    пламенен-пламенна

   А/Ъ

   Правило:Пиши А, когато съмнителният звук се запазва в мн. число

   храбЪр-храбри     никакЪв-никАкви   топЪл-топли   казАл-казаАли    чакАл-чакАли

3. ПРАВОПИС НА НАРЕЧИЯ. ЗАПОМНИ!

   Бездруго, вдясно, догоре, доскоро, донякъде, завинаги, засега, извън, надолу, накуп, оттам, докрай, налице, насън и др.

   Днес-утре, еди-как, еди-кой, еди-къде, еди-що, що-годе, току-що, лека-полека

4. ПРАВОПИС НА ЧИСЛИТЕЛНИ ИМЕНА

5-годишен      петгодишен

22-годишен    двадесет и две годишен

   След това учениците работят в работни листове, а това, което не могат да свършат се дава за домашна работа. През втория учебен срок, отново се провежда урок, за да се довършат правописните правила и граматически норми. Работи се по същия начин.

    След двата урока се проверяват знанията с граматически тестове по дялове.

 

                                Изготвил урока: Мариана Апостолова

              Учител по БЕЛ

   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"